Підходи до навчання ⋆ SKILLS

Підходи до навчання

Створення відповідних умов для успіху дитини – одне з ключових завдань «SKILLS», тому в основу нашої діяльності покладено найефективніші підходи до навчання, якими ми керуємося у повсякденній діяльності:

Копмерентнісний підхід до навчання

Компетентністний підхід

Сучасне інформаційне суспільство формує нову систему цінностей, в якій володіння знаннями, вміннями і навичками є необхідним, але недостатнім результатом освіти. Від дитини вимагаються вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, освоювати нові технології, самонавчатися, шукати і використовувати нові знання. Компетентність — це здатність застосовувати набуті знання, вміння, навички, способи діяльності, власний досвід у нестандартних ситуаціях з метою розв'язання певних життєво важливих проблем. Компетентність є особистісним утворенням, яке проявляється в процесі активних самостійних дій людини. Ідея компетентнісного підходу - одна із відповідей на запитання, який результат освіти необхідний особистості для того, щоб бути учпішною в сучасному суспільстві. Формування компетентності учня на сьогоднішній день є однією із актуальних проблем освіти.

Інноваційність

Тільки інноваційна за своєю сутністю освіта може виховати людину, яка зможе бути успішною в сучасному суспільстві, є всебічно розвиненою, самостійною, самодостатньою особистістю, яка керується в житті власними знаннями, досвідом і переконаннями. Інноваційне навчання – це зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі освітня діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей дитини.

Це вміння дитини працювати у Microsoft Office, на освітніх платформах, користуватись онлайн словниками та е-мейлом, додатками Google, пошуковими системами, базами даних та володіти мовою програмування. Уявіть, 2 мільйони років тому спис був інновіцією, сьогодні інновація це 3-D друк, робототехніка, штучний інтелект та синтетична біологія – все це повинно реалізуватися в сучасній шкільній освіті. То ж пристебніть ремені, наступні 25 років стануть для людства надзвичайною пригодою і SKILLS підготує Вашу дитину до неї.

Особистісно-орієнтований підхідОсобистісно-орієнтований підхід до навчання

Ми працюємо з колективом та з кожним окремо. Чому в центрі навчання має стояти дитина? Тому що тільки так можна сконцентруватися особистості дитини, зрозуміти її потреби, бажання, розкрити талант. У клубі SKILLS освіта є «видимою», тобто вчитель вміє побачити навчання «очима школяра».  Диференціація завдань - основна складова особистісно орієнтованого навчання, тому, готуючись до уроку, вчитель добирає індивідуальні завдання для кожної дитини (завдання підвищеної складності, творчі, випереджувальні вправи, вправи на кмітливість, уважність тощо ), планує роботу в парах, у групах.

Інтегрований підхід

Інтегрований підхідІнтегроване навчання - це навчання, яке засновано на комплексному підході. Навчання розглядається через призму цілісної картини світу (велика ідея), а не ділиться на окремі дисципліни. Предметні межі руйнуються, коли вчителі заохочують учнів робити зв'язки між дисциплінами і спиратися на знання і навички з кількох предметних областей. Учням потрібні відкриті можливості для інтеграції знань і навичок з різних дисциплін і критичного оцінюваннятого, як всі ці частини взаємодіють.

Креативність

КреативністьСьогодні, кожен учитель повинен бути обізнаним із сутністю творчого процесу, сучасними уявленнями про нього, методами вивчення творчості, якостями творчої особистості та їх системою, щоб мати змогу формувати такі якості у школярів. Кожний учитель «SKILLS» вміє формулювати творчу задачу, зацікавлювати, мотивувати дітей до креативності, польоту фантазії. Розвиваючи креативність дитини, ми розвиваємо розумові здібності, що не­обхідні для успішного вирішення поставлених завдань, це означає, що ми розвиваємо: пам'ять, увагу; образне мислення; логічне мислення (уміння по­рівнювати, доводити, аналізу­вати, узагальнювати); творчі здібності, фантазію, уяву; конструктивне мислення (на геометричному матеріалі).

Формування навичок ХХІ століття:
  • критичне мислення і вирішення проблем: прогнозування; висування гіпотез; порівняння і зіставлення; узагальнення; оцінка суперечливих ідей; вибір альтернативи; прийняття обґрунтованих рішень;
  • соціальні / комунікативні навички: уважне слухання; повага до точки зору інших; розуміння думок інших; коректне донесення власної думки; співпраця з іншими в ході спільної роботи або ігор;
  • організаційні навички: логічне вибудовування ідей; планування, як краще висловити розуміння (наприклад, у письмовій, усній, візуальній або драматичній формі); керування часом; створення гри в навчальних ситуаціях;
  • навички застосування: використання раніше засвоєної інформації або навичок у новій ситуації (наприклад, дослідницькі навички, розуміння прочитаного, навички вимірювання)

Ці навички навчання є ключовими, які дозволяють учням опанувати нові знання. Вони також корисні в повсякденному житті і підсилюють підходи навчання двадцять першого століття.